PODROČJA DELA

PRAVNO SVETOVANJE

Pisarna zagotavlja storitve pravnega svetovanja na številnih področjih, ki jih izvajamo tako na podlagi sprotnih naročil, kakor tudi na podlagi letno dogovorjenih svetovalnih pogodb. Specifike svetovanja so odvisne zlasti od področja dela naročnikov, zato naše storitve pravnega svetovanja primarno delimo na področja svetovanja zasebnim subjektom, subjektom javnega prava in svetovanja sindikatom in njihovim članom.

Več

Svetovanje zasebnim družbam

Družbam zasebnega prava nudimo pravno svetovanje in pravno pomoč na področju delovnega in kadrovskega prava, evidenc dela in izdelave vseh potrebnih (predpisanih in priporočenih) internih aktov. Pisarna v primeru kršitev na strani zaposlenih družbi svetuje, kako postopati v primeru kršitev, ter po pooblastilu izvede vse potrebne postopke.

Za zasebne družbe v celoti prevzamemo ureditev in skrb za področje varstva osebnih podatkov, skladno z uredbo GDPR in nacionalnimi predpisi, ter po dogovoru prevzamemo vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Gospodarskim družbam svetujemo in pomagamo tudi na področju pogodbenega prava in glede ostalih pravnih vprašanj, s katerimi se srečujejo.

Po potrebi svetujemo tudi glede postopkov v zvezi z javnimi naročili. Družbi svetujemo in izdelamo mnenje glede morebitnih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, na željo naročnika pripravimo zahtevek za revizijo postopka.

 

Svetovanjem subjektom javnega prava

Pisarna subjektom javnega prava zagotavlja celovito pravno svetovanje za vsa področja delovanja.

Naročnikom nudimo pravno pomoč na področju delovnega in kadrovskega prava, evidenc dela in izdelave vseh potrebnih (predpisanih in priporočenih) internih aktov.

V celoti prevzamemo ureditev in skrb za področje varstva osebnih podatkov, skladno z uredbo GDPR in nacionalnimi predpisi, ter prevzamemo vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Za naročnike javnega sektorja pripravljamo in vodimo postopke oddaje javnih naročil. Storitev izvajamo v oblikah različnih paketov, ki so podrobneje predstavljeni pod področjem javno naročanje.

Za naročnike javnega prava izvajamo tudi svetovanje na področju notranjega delovanja organizacij javnega sektorja, vlogami in relacijami med organi subjektov ter ostalimi vprašanji, s katerimi se dnevno srečujejo subjekti javnega prava in njihovi poslovodni organi.

 

Svetovanje sindikatom

Pisarna svetuje sindikatom in vodstvom sindikatom glede pravnih vprašanj delovanja in statusa sindikata, delovanja organov sindikata in položaja sindikata v razmerju do delodajalcev in državnih organov.

Pisarna prav tako svetuje in zagotavlja pravno pomoč članom sindikatov, po navodilu ali usmeritvi sindikata preverja predpise, ki urejajo področja delovanja sindikatov in urejajo pravice in položaj njegovih članov, po navodilu sindikata pripravlja zahteve/pobude za ustavno presojo posameznega predpisa in sindikatu pomaga pri oblikovanju predlogov zakonodajnih sprememb.

JAVNO NAROČANJE

Center za pravno pomoč za naročnike javnega prava, zavezane k izvajanju postopkov skladno s predpisi na področju javnih naročil, zagotavlja storitev celovite izvedbe postopka oddaje javnega naročila.

Uvodoma opravimo uvodni razgovor z naročnikom, na katerem naročnik predstavi svoje potrebe in pričakovanja glede javnega naročila, ki ga ima namen izvesti. Center za pravno pomoč glede na ocenjeno vrednost in specifike predmeta javnega naročila predlaga postopke, ki bi bili za izvedbo javnega naročila ustrezni (odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek naročila male vrednosti).

Več

Naročnik lahko pri izvedbi javnega naročila izbira med različnima obsegoma sodelovanja z našo pisarno, ki jih označujemo kot Osnovni in Premium paket:

Opis storitve: Osnovni paket Premium paket
Uvodni razgovor z naročnikom
Priprava sklepa o začetku postopka
Priprava razpisne dokumentacije (brez tehnične specifikacije predmeta javnega naročila) ob upoštevanju določb Uredbe o zelenem javnem naročanju  

 

Objava javnega naročila na Portalu javnih naročil in e-JN
Spremljanje vprašanj ponudnikov na Portalu javnih naročil
Pomoč pri pripravi odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov
Priprava zapisnika o odpiranju ponudb in vodenje javnega odpiranja ponudb
Pravni pregled in preverjanje oddanih ponudb (brez preverjanja dela ponudb, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila)
Preverjanja računskih napak oddanih ponudb in dela ponudb, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (certifikatov, ustreznost ponujenega predmeta javnega naročila glede na tehnične specifikacije)  

Priprava poziva k dopolnitvi ponudbe
Priprava zahteve za obrazložitev ponudbe
Priprava odločitve o oddaji javnega naročila
Objava odločitve o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil
Pomoč pri pripravi pogodbe o izvedbi javnega naročila
Priprava pogodbe o izvedbi javnega naročila za podpis
Objava obvestila o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil
Objava pogodb o izvedbi javnega naročila na Portalu javnih naročil
Zaključek postopka oddaje javnega naročila na portalu eJN
Pravna pomoč pri izvajanja pogodb ali okvirnih sporazumov do konca njihove veljavnosti
Pravna pomoč v postopkih odpiranja konkurence
Priprava povabila ponudnikom k predložitvi ponudb v postopku odpiranja konkurence
Priprava odločitve o odpiranju konkurence
Objava odločitve o odpiranju konkurence na Portalu javnih naročil
Objava obvestil o oddaji javnega naročila po vsakokratnem odpiranju konkurence

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Novi predpisi na področju varovanja osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR), so se začeli uporabljati dne 25.05.2018.

Med številne novosti, ki jih je prinesel GDPR (spremenjene in dopolnjene definicije pojmov, uvedba novih načel, pogojev za obdelavo osebnih podatkov in posebnih vrst osebnih podatkov, pravice posameznikov, obveznosti upravljalcev in obdelovalcev osebnih podatkov,...) sodi tudi dolžnost imenovanja osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov (DPO - data protection officer).

Več

KAKŠNE SO NALOGE POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV?

Naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov sp:

 • obveščanje (izobraževanje) in svetovanje zaposlenim v družbi/zavodu glede obveznosti v skladu z uredbo in predpisi na področju varovanja osebnih podatkov
 • spremljanje skladnosti z uredbo in predpisov na področju varstva osebnih podatkov
 • po potrebi svetovanje glede ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov in spremljanje njenega izvajanja
 • sodelovanje z nadzornim organom (IP)
 • deluje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Naša pisarna Vam lahko ponudi svetovalne storitve ob prehodu na delovanje skladno z uredbo GDPR, ter najem storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO).
Oseba iz naše pisarne bo s tem prevzela vse obveznosti in naloge, opisane zgoraj (ter kakor izhaja iz uredbe), ter vašemu zavodu ob prehajanju na novo zakonodajo omogočila skladnost in zakonitost delovanja na področju varovanja osebnih podatkov.

Storitve svetovanja in storitev DPO, ki bodo potrebne za uspešen prehod in kasneje delovanja zavodov skladno z uredbo GDPR, delimo na 2 fazi:

Pregled in analiza skladnosti delovanja naročnika z UREDBO GDPR

 • priprava internih pravnih aktov in drugih dokumentov, povezanih z varstvom osebnih podatkov
 • pregled izvajanja ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov z namenom zmožnosti dokazovanja ustreznosti obdelave osebnih podatkov
 • kratka analiza obstoječega stanja in priprava potrebnih aktivnosti
 • pregled pogodb in razmerij z naročnikovimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov, ter priprava potrebnih sprememb in dopolnitev
 • priprava protokola ukrepov v primeru kršitev varstva osebnih podatkov
 • izdelava gradiva z namenom izobraževanja zaposlenih pri naročniku

ODŠKODNINE

Center za pravno pomoč s svojo specializirano pisarno TVOJA ODŠKODNINA zagotavlja izvedbo postopkov uveljavljanja odškodnin v primerih prometnih nesreč, delovnih nezgod, utrpljene škode zaradi strokovne napake in uveljavljanju pravičnih nadomestil za vse ostale oblike materialne ali nematerialne škode.

Za dostop do odškodninske pisarne kliknite na spodnjo povezavo TVOJA ODŠKODNINA.